Dorm Resident Director Telephone Night-shift contact numbers
Men 1st Dorm CHEN,CHIEN-HSIN
Yi-Hsiang Cheng
3366-6200
3366-6300
3366-3366
# 16346
2nd Dorm Guo-Chang Yen
Ming-Tzu Cheng
3366-8297
3366-8294
3366-8293
3rd Dorm LEE,JUHN-HUNG 3366-6396 3366-3366
# 16346
4th Dorm KUO, LI-HAO 3366-8292 3366-8295
5th Dorm YU, CHIEN-HUA 3366-6518 3366-3366
# 16346
6th Dorm CHANG, MAO-JUNG 3366-6566 3366-3366
# 16944
7th Dorm LU, RE-LIN 3366-6543 3366-3366
# 16518
8th Dorm WU,CHIEN-LIN 3366-6585 3366-3366
# 16944
Women Freshman Women Dorm
Hsueh-Lien Chang
Yang, Hui-Yu
3366-7029
3366-7288
3366-7825
1st Dorm Xiao-Jie Hu 3366-7808 3366-7174
2nd Dorm WU,JUNG-FANG 3366-7975 3366-7197
3rd Dorm
Yu-Hsuan Chang
3366-7060 3366-7174
4th Dorm
Yen-Shien, Chen
3366-8296 3366-8295
5th Dorm
Chia-Jung Ho
3366-7196 3366-7197
6th Dorm Lin ,Shu-Hua 3366-8298 3366-8293
8th Dorm
Pei-Rung Liu
3366-8607 3366-8700
9th Dorm
Pei-Rung Liu
3366-8607 3366-8700
Graduate 1st Dorm (Men)
Yen-Hui Lin
3366-8679 3366-7119
1st Dorm (Women)
Yen-Hui Lin
3366-7215 3366-7119
3rd Dorm(Guo Qing) Lu-Tung Chen 3366-3357 3366-8833
Chun-Ya Chen 3366-9669 3366-8833
BOT Chang Hsing A Jen-Peng Che 3366-6028
992-10127
2363-1066
# 10199
# 20199
# 30199
993-10199 (On campus)
Chang Hsing B Si-Min Wu 3366-6028
992-20153
Shui-Yuan A Hsu-Wen Hsu 2363-1066
#10130
Shui-Yuan B Ia-Fen Iang 2363-1066
#20174
Shui-Yuan C (Men) Yi-Chen Lin 3366-9554
#30157
Shiu-Yuan C (Women)
Hsiu-Ling Wang
2363-1066
#30162
Visits 2435